Nawigacja

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy i strony BIP OUM w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-14.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem niektórych elementów, wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktora strony, zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są niedostępne cyfrowo w całości. Powodem jest to, że pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-19.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-12
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Magdalena Olejnik, e-mail:pok8@poczta.gum.gov.pl. Można się także kontaktować, dzwoniąc pod numer telefonu 52 322 06 06 w.47.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać pod adresem e-mail: oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl.

Koordynatorem do spraw dostępności w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy jest Grzegorz Szwankowski, e-mail: grzegorz.szwankowski@poczta.gum.gov.pl; telefon: 52 322 06 06 w.58.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1.    Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście do budynku Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy (zwanego dalej OUM), odbywa się przez wejście główne, od strony ul. Królowej Jadwigi 25, a wejścia do właściwych Wydziałów Zamiejscowych (WZ) i Wydziału Legalizacji (WL), odbywają się przez wejścia główne:

 • WL - Bydgoszcz 85-231, ul. Królowej Jadwigi 25 (wejście od ul. Tadeusza Rejtana);
 • WZ - Toruń 87-100, ul. Sułkowskiego 2;
 • WZ - Włocławek 87-800, ul. Dziewińska 13a;
 • WZ - Brodnica 87-300, ul. Sądowa 10;
 • WZ - Inowrocław 88-100, ul. Grabskiego 14;
 • WZ - Grudziądz 86-300, ul. Dąbrowskiego 11-13.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Goście i interesanci obsługiwani są w godzinach pracy Urzędu przez Punkty Obsługi Klienta (POK) zlokalizowane przy wejściach głównych w budynkach, na poziomie "0". Osoby te mogą wchodzić i przebywać na terenie budynków w towarzystwie etatowego pracownika Urzędu.
 
2.    Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Dostęp dla osób z niepełnosprawnościami:

 • OUM: z powodu braku możliwości architektonicznych i budowlanych, nie ma bezpośredniego dostępu do poziomu „0”. Do wejścia głównego prowadzą trzy stopnie schodów oraz za drzwiami wejściowymi osiem stopni z poręczami na poziom „0”.
 • WL w Bydgoszczy: dostęp do poziomu "0", po przejściu przez parking, zapewniają cztery stopnie schodów w dół (zamontowane są poręcze) oraz przed drzwiami wejściowymi podest wejściowy.
 • WZ w Toruniu: dostęp do poziomu "0" zapewnia podjazd lub trzy stopnie schodów.
 • WZ w Inowrocławiu: dostęp do poziomu "0" zapewnia sześć stopni schodów. Na schodach zamontowane są poręcze.
 • WZ we Włocławku: dostęp do poziomu "0" zapewnia sześć stopni schodów. Na schodach zamontowane są poręcze.
 • WZ w Brodnicy: dostęp do poziomu "0" zapewnia podjazd połączony z podestem wejściowym.
 • WZ w Grudziądzu: dostęp do poziomu „0” poprzez podest wejściowy wysokości jednego stopnia.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Za wyjątkiem budynków WZ w Toruniu i Brodnicy, które posiadają podjazd do wejścia głównego, pozostałe nie posiadają wind, platform, krzeseł, czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób z niepełnosprawnościami. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braile’a ani oznaczeń kontrastowych, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Toalety częściowo są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
OUM i wszystkie WZ zostały wyposażone w pętle indukcyjne.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Przy OUM, WL i każdym WZ zlokalizowany jest parking wewnętrzny przeznaczony dla pojazdów służbowych, pracowników oraz klientów Urzędu, a także dla różnego rodzaju dostaw i ekip serwisowych. Ponadto, od szczytu budynku OUM oraz WL, przy ul. Tadeusza Rejtana w Bydgoszczy znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe w miejskiej strefie płatnego parkowania jak również wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Nie istnieją przeciwwskazania do wejścia do budynków z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do Urzędu istnieje możliwość asysty pracownika merytorycznego Urzędu przy wejściu do budynku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Ogólny kontakt do Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy:
e- mail: oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl, telefon:  52 322 06 06 (centrala).

 

Dodatkowe informacje

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
  Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na wniosek w terminie 3 dni od złożenia wniosku.
 2. Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR) znajduje się pod linkiem.
 1. Aktualny raport z zapewnienia dostępności znajduje się pod linkiem -plik pdf.
 1. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej: (wniosek - plik pdf)
 1. Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej: (wniosek - plik pdf)

 

 

 

 

 

do góry