Nawigacja

Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

Opublikowane przez : Andrzej Fedec

Procedura zapewnienia komunikacji na wniosek w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy

 

Uprzejmie informujemy, że osoby mające trwałe lub okresowe trudności
w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach
z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności:

 • tłumacza PJM, SJM lub SKOGN,
 • pomocy osoby przybranej,
 • korzystania z poczty elektronicznej,
 • przesyłania faksów.

Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia (plik do pobrania) dokonuje osoba uprawniona będąca osobą z niepełnosprawnością lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwana dalej "osobą zgłaszającą", co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Termin realizacji świadczenia liczy się od dnia, po którym nastąpiło zgłoszenie do Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy.

Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się.

Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.

Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.

Zgłoszenie w formie wniosku można przesłać:

 • pisemnie na adres: Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 25, 85-959 Bydgoszcz
 • na adres e-mail: oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl
 • faksem: (52) 322-04-26.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie rodzaju tłumacza;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie terminu załatwienia sprawy;
 • wskazanie rodzaju sprawy, dla której występuje konieczność zapewnienia tłumaczenia.

Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje, które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

do góry