Nawigacja

Wnioskowanie o zapewnienie dostępności

Wnioskowanie o zapewnienie dostępności

Opublikowane przez : Andrzej Fedec

Dostępność architektoniczna
i informacyjno-komunikacyjna

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej
i informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego,
a więc wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług urzędu – ma prawo wystąpić do urzędu z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wzór wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej powinien zawierać: (wzór wniosku)

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie  architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Złożenie wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można:

 • wypełnić i wysłać na adres: Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 25, 85-959 Bydgoszcz
 • przynieść wniosek do okienka podawczego w godzinach otwarcia urzędu
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:  oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl
 • wysłać drogą elektroniczną poprzez System Świteź (https://switez.gum.gov.pl/).

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku
o zapewnienie dostępności, to urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę
o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Tryb odwoławczy

Gdy Urząd nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 • w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

Dostępność cyfrowa

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kto może złożyć wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Urzędu lub ich elementów może:

 • poinformować o braku dostępności,
 • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Wzór wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wzór wniosku

Złożenie wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej można:

 • wypełnić i wysłać na adres: Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 25, 85-959 Bydgoszcz
 • przynieść wniosek do okienka podawczego w godzinach otwarcia urzędu
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:  oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl
 • wysłać drogą elektroniczną poprzez System Świteź (https://switez.gum.gov.pl/).

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Tryb odwoławczy

Gdy Urząd nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 • w sposób i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Urzędu.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

Pozostałe uprawnienia zgodne z ustawą o dostępności z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zapewniania dostępności

Klient w zakresie dostępności urzędu może:

1. poinformować o braku dostępności,

2. wnioskować o dostępność usług świadczonych przez instytucję.

Informowanie o braku dostępności

Kto może poinformować o braku dostępności

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej wymienionej w ustawie.

Wzór złożenia informacji o braku dostępności: (treść i forma są dowolne) - wzór wniosku

Osoba zainteresowana może złożyć informację zwierającą następujące elementy:

 • dane kontaktowe zgłaszającego
 • wskazanie tego, co jest niedostępne (jaka jest bariera)
 • preferowany sposób zapewnienia dostępności
 • sposób kontaktu

Złożenie informacji o braku dostępności

Wniosek z informacją o braku dostępności można:

 • wypełnić i wysłać na adres: Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 25, 85-959 Bydgoszcz
 • przynieść wniosek do okienka podawczego w godzinach otwarcia urzędu
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:  oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl
 • wysłać drogą elektroniczną poprzez System Świteź (https://switez.gum.gov.pl/).

Wnioskowanie o dostępność usług świadczonych przez instytucję

Kto może wnioskować o dostępność usług świadczonych przez instytucję

Każda osoba może wnioskować o zapewnienie wsparcia osobie/om ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot publiczny.

Wzór wniosku

Osoba zainteresowana może złożyć wniosek w dowolnej formie. Wniosek musi zawierać następujące elementy:

 • dane kontaktowe zgłaszającego
 • co trzeba udostępnić
 • preferowany sposób zapewnienia dostępności
 • sposób kontaktu

Złożenie wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można:

 • wypełnić i wysłać na adres: Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 25, 85-959 Bydgoszcz
 • przynieść wniosek do okienka podawczego w godzinach otwarcia urzędu
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl
 • wysłać drogą elektroniczną poprzez System Świteź (https://switez.gum.gov.pl/).
do góry