Nawigacja

Zasady wejścia osoby z niepełnosprawnością z psem asystującum

Zasady wejścia osoby z niepełnosprawnością z psem asystującum

Opublikowane przez : Andrzej Fedec

Zasady wejścia osoby z niepełnosprawnością z psem asystującym na teren
Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy oraz Wydziałów Zamiejscowych.

 

§ 1

Celem procedury jest zapewnienie równego dostępu osobom z niepełnosprawnością do obiektów użyteczności publicznych, likwidowanie barier oraz realizowanie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Procedura określa zasady zapewnienia wstępu osobie z niepełnosprawnością z psem asystującym na teren Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy oraz Wydziałów Zamiejscowych.

§ 2

Osoba niepełnosprawna – to osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnienie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego) oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.

Pies asystujący – odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególności pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej, pies asystent osoby głuchej i niedosłyszącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, która ułatwia osobie z niepełnosprawnością aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

§ 3

Zasady wejścia na teren Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy oraz Wydziałów Zamiejscowych osoby z niepełnosprawnością z psem asystującym.

 1. Wchodząc na teren Okręgowego Urzędu Miar z psem asystującym należy zgłosić jego obecność w Punkcie Obsługi Klienta, który znajduje się na wysokim parterze po lewej stronie a w Wydziałach Zamiejscowych dowolnemu pracownikowi.
 2. Osoba z niepełnosprawnością musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 3. Certyfikat zawiera m.in.:
 1. miejsce i datę wydania certyfikatu,
 2. numer i datę wpisu do rejestru prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu do Sprwa Osób Niepełnosprawnych,
 3. rasę, imię oraz datę urodzenia psa,
 4. imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, której pies asystujący będzie służył,
 5. podstawę prawną wydania certyfikatu,
 6. pieczęć i podpis podmiotu wydającego certyfikat.
 1. Certyfikat wydawany jest przez uprawniony do tego podmiot, prowadzący szkolenie psów asystujących. Każdy certyfikat ma numer nadawany przez podmiot prowadzący szkolenie. Podmioty te są również zobowiązane prowadzić dokumentację szkolenia.
 2. Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis „pies asystujący”.
 3. Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

§ 4

Właściciel odpowiada za swojego psa i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Urzędu.

do góry