Nawigacja

Regulamin monitoringu

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy

Autor : Kamila Jakimiuk
Opublikowane przez : Magdalena Olejnik

 

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy, zwanym dalej Urzędem, miejsca instalacji kamer na terenie Urzędu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 25,
 3. Celami prowadzenia monitoringu wizyjnego są zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się na terenie infrastruktury Urzędu w następujących lokalizacjach:
  a) siedziba Okręgowego Urzędu Miar, ul. Królowej Jadwigi 25, 85-959 Bydgoszcz
  b) Wydział Zamiejscowy w Grudziądzu, ul. Dąbrowskiego 11-13, 86-300 Grudziądz
  c) Wydział Zamiejscowy w Toruniu, ul. Sułkowskiego 2, 87-100 Toruń
 4. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 25 to:
   a) Obszar wejścia do budynków, parkingu, garaży i bram.
 5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym w Grudziądzu przy ul. Dąbrowskiego 11-13 to:
   a) Obszar ściany frontowej budynku z terenem przyległym, chodnik i parking wewnętrzny.
 6. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym w Toruniu przy ul. Sułkowskiego to:
  a) wejście główne do budynku wraz z częścią chodnika
  b) obszar ściany frontowej budynku oraz chodnika
  c) wschodnia ściana urzędu wraz z drogą wewnętrzną i garażami
  d) południowa i zachodnia ściana budynku wraz z terenami przyległymi.
 7. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 8. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 9. System monitoringu wizyjnego w Urzędzie składa się z:
  a) kamer rejestrujących zdarzenia w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
  b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
  c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 10. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane.
 11. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.
 12. Dostęp do zapisu i obrazu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy Urzędu.
 13. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, na ich pisemny wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.
 14. Okres przechowywania danych w przypadku obiektów w Bydgoszczy oraz Grudziądzu wynosi do 90 dni (w praktyce  okres ten może być krótszy niż 90 dni), a w przypadku budynku w Toruniu od 14 do 20 dni, następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 15. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 16. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Urzędu z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu, przy ul. Królowej Jadwigi 25, 85-959 Bydgoszcz, w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 17. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: wjazd na parking itp. oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu.
 18. Na wniosek osoby zainteresowanej, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu w Urzędzie sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
  a) numer porządkowy kopii;
  b) okres, którego dotyczy nagranie;
  c) źródło danych, np.: kamery rejestrująca bramę wjazdową
  d) data wykonania kopii;
 19. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
  a) numer porządkowy kopii;
  b) okres, którego dotyczy nagranie;
  c) źródło danych, np.: kamera nr……;
  d) data wykonania kopii;
  e) dane osoby, która sporządziła kopię;
  f) podpis osoby, która sporządziła kopię;
  g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
 20. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 21. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia.
 22. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej bydgoszcz.gum.gov.pl, telefonicznie pod numerem: 52 322 06 06 oraz osobiście w siedzibie Urzędu.
 23. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 24. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy. Będą one rozpatrywane.
 25. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

do góry