Nawigacja

RODO

Klauzula informacyjna

Autor : Kamila Jakimiuk
Opublikowane przez : Andrzej Fedec
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 25, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy jest Bartosz Dudziak (kontakt telefoniczny 52 322 06 06).
3) Wejście na oznakowany obszar objęty monitoringiem wizyjnym Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy, jest traktowane jako wyrażenie zgodny na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontroli dostępu do obszaru przetwarzania danych osobowych.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji ustawowych zadań urzędu, 
  • zawarcia i wykonania umowy,
  • udzielenia odpowiedzi na wniesione zapytanie.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania 
– w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
7) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy w przypadku niepodania danych, niemożliwe jest jej zawarcie.
8) W przypadku niepodania danych określonych wymogiem ustawowym nie będzie możliwe wykonanie legalizacji.
9) Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pana /Pani szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
do góry