Nawigacja

Deklaracja dostępności

Okręgowy Urząd Miar zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Urzędu Miar  i strony BIP OUM.

Data publikacji strony internetowej: 1.01.2017.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem niektórych elementów, wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 19 października 2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Olejnik, pok8@poczta.gum.gov.pl. Można się także kontaktować, dzwoniąc pod numer telefonu 52 322 06 06 wewn. 47. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można również składać pod adresem e-mail: oum.bydgoszcz@gum.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy (zwanego dalej OUM), odbywa się przez wejście główne, od strony ul. Królowej Jadwigi 25, a wejścia do właściwych Wydziałów Zamiejscowych (WZ) i Wydziału Legalizacji (WL), odbywają się przez wejścia główne:

 • WL - Bydgoszcz 85-067, ul. Jagiellońska 10;
 • WZ - Toruń 87-100, ul. Sułkowskiego 2;
 • WZ - Włocławek 87-800, ul. Dziewińska 13a;
 • WZ - Brodnica 87-300, ul. Sądowa 10;
 • WZ - Inowrocław 88-100, ul. Grabskiego 14;
 • WZ - Grudziądz 86-300, ul. Dąbrowskiego 11-13.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Goście i interesanci obsługiwani są w godzinach pracy Urzędu przez Punkty Obsługi Klienta (POK) zlokalizowane przy wejściach głównych w budynkach, na poziomie "0". Osoby te mogą wchodzić i przebywać na terenie budynków w towarzystwie etatowego pracownika Urzędu. 

 

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych:

 • OUM: z powodu braku możliwości architektonicznych i budowlanych, nie ma bezpośredniego dostępu do poziomu „0”. Do wejścia głównego prowadzą trzy stopnie schodów oraz za drzwiami wejściowymi osiem stopni z poręczami na poziom „0”.
 • WL w Bydgoszczy: dostęp do poziomu "0" zapewniają cztery stopnie schodów. Na schodach zamontowane są poręcze.
 • WZ w Toruniu: dostęp do poziomu "0" zapewnia podjazd lub trzy stopnie schodów.
 • WZ w Inowrocławiu: dostęp do poziomu "0" zapewnia sześć stopni schodów. Na schodach zamontowane są poręcze.
 • WZ we Włocławku: dostęp do poziomu "0" zapewnia sześć stopni schodów. Na schodach zamontowane są poręcze.
 • WZ w Brodnicy: dostęp do poziomu "0" zapewnia podjazd połączony z podestem wejściowym.
 • WZ w Grudziądzu: dostęp do poziomu „0” poprzez podest wejściowy wysokości jednego stopnia.

 

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Za wyjątkiem budynków WZ w Toruniu i Brodnicy, które posiadają podjazd do wejścia głównego, pozostałe nie posiadają wind, platform, krzeseł, czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób niepełnosprawnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących oraz zainstalowanych systemów pętli indukcyjnych. Toalety nie są dostosowane  dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy OUM, WL i każdym WZ zlokalizowany jest parking wewnętrzny przeznaczony dla pojazdów służbowych, pracowników oraz klientów Urzędu, a także dla różnego rodzaju dostaw i ekip serwisowych. Ponad to, od szczytu budynku OUM, przy ul. Tadeusza Rejtana w Bydgoszczy znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe w miejskiej strefie płatnego parkowania.

 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie istnieją przeciwwskazania do wejścia do budynków z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 1. Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do Urzędu istnieje możliwość asysty pracownika merytorycznego Urzędu przy wejściu do budynku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

Ogólny kontakt do Okręgowego Urzędu Miar: e-mail: oum.bydgoszcz@gum.gov.pl tel.:  52 322 06 06 (centrala).

Aplikacje mobilne

Aplikacja Czas GUM: http://czas.gum.gov.pl/   

Aplikacja przedstawia aktualny czas urzędowy w Polsce, pobierany z serwerów czasu zlokalizowanych w Laboratorium Czasu i Częstotliwości GUM. Serwery są połączone z państwowym wzorcem jednostek miar czasu i częstotliwości.

 

Aplikacja jest dostępna na platformach:

 

do góry