Nawigacja

Legalizacja


Wielkość mierzona
Rodzaj czynności

Legalizacja ponowna

Dowód legalizacji

Świadectwo legalizacji ponownej

Okres ważności legalizacji

25 miesięcy

Uwaga!
Okresy ważności legalizacji są określone w Tabeli nr 1 Załącznika nr 5 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 759, z 2022 r. poz. 1179 oraz z 2023 r. poz. 1937) i kończą się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

 

Miejsce wykonania czynności

W miejscu zainstalowania przyrządu

Koszt legalizacji

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1679).

Cena: 
220,0 zł - dla maksymalnego strumienia objętości do 500 dm3/min
330,0 zł - dla maksymalnego strumienia objętości powyżej 500 dm3/min

Zakres sprawdzeń

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań,  którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1619).

Zakres pomiarowy
Informacje dodatkowe

W związku z legalizacją mogą powstać koszty dodatkowe postępowania wynikające z transportu kontrolnych przyrządów pomiarowych oraz podróży służbowych pracowników Urzędu.

do góry