Nawigacja

Legalizacja


Wielkość mierzona
Komórka realizująca czynności
Rodzaj czynności

Legalizacja pierwotna

Legalizacja ponowna

Dowód legalizacji

Cecha legalizacji lub świadectwo legalizacji

Uwaga!
W przypadku, gdy dowodem legalizacji jest cecha legalizacji lub świadectwo legalizacji, a poświadczenie wykonania legalizacji następuje przez umieszczenie na przyrządzie pomiarowym cechy legalizacji, na wniosek Klienta Urząd może wydać dodatkowo świadectwo legalizacji. 
Opłata za świadectwo legalizacji w takiej sytuacji wynosi 55 zł.

Okres ważności legalizacji

Legalizacja pierwotna: 2 lata

Legalizacja ponowna: 2 lata

Uwaga!
Okresy ważności legalizacji są określone w Tabeli nr 1 Załącznika nr 5 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 759, z 2022 r. poz. 1179 oraz z 2023 r. poz. 1937) i kończą się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

 

Miejsce wykonania czynności

W siedzibie urzędu

Koszt legalizacji

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1679)

Cena: 82,50 zł

Zakres sprawdzeń

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze zbożowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 26 poz.151).

Zakres pomiarowy

1 L

Informacje dodatkowe

Wraz z gęstościomierzem należy dostarczyć wagę nieautomatyczą.

do góry